3 و 5 دقیقه با استاد رائفی پور

به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم

به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم ویژه

🔊 به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

زن ، کارش آدم ساختن

زن ، کارش آدم ساختن ویژه

🔊 زن ، کارش آدم ساختن 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

نگاه انقلابی ، اقتصادت رو نگه داشته

نگاه انقلابی ، اقتصادت رو نگه داشته ویژه

🔊 نگاه انقلابی ، اقتصادت رو نگه داشته 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

فتنه در جامعه بر اثر پخش خبرهای دروغین

فتنه در جامعه بر اثر پخش خبرهای دروغین ویژه

🔊 فتنه در جامعه بر اثر پخش خبرهای دروغین 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

نگاه اقتصادی به سوریه

نگاه اقتصادی به سوریه ویژه

🔊 نگاه اقتصادی به سوریه 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

حجاب و حفظ جامعه

حجاب و حفظ جامعه ویژه

🔊 حجاب و حفظ جامعه 💠 استاد علی اکبر رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

حیوانات در نگاه یهود

حیوانات در نگاه یهود ویژه

🔊 حیوانات در نگاه یهود 💠 استاد علی اکبر رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

مراقب تفکر مُرجئه باش

مراقب تفکر مُرجئه باش ویژه

🔊 مراقب تفکر مُرجئه باش 💠 استادرائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

از خونه خودت شروع کن

از خونه خودت شروع کن ویژه

🔊 از خونه خودت شروع کن 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

سخن استاد با مادران

سخن استاد با مادران ویژه