موضوع سخنرانی تعداد جلسات تاریخ مکان حجم زمان
زن دانــلــود 1 جلسه  فروردین 91 دبیرستان دخترانه (لارستان)
حضرت زهرا دانــلــود جلسه 1 فروردین 91 تهران (عشاق الحسین)
حضرت زهرا دانــلــود جلسه 2 فروردین 91 تهران (عشاق الحسین)
حضرت زهرا دانــلــود جلسه 3 فروردین 91 تهران (عشاق الحسین)
حضرت زهرا دانــلــود جلسه 4 فروردین 91 تهران (عشاق الحسین)
حضرت زهرا دانــلــود جلسه 5 فروردین 91 تهران (عشاق الحسین)
بصیرت فاطمی دانــلــود جلسه 1 16 فروردین 91 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 10/31 01:29:31
بصیرت فاطمی دانــلــود جلسه 2 17 فروردین 91 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 6/66 00:57:10
بصیرت فاطمی دانــلــود جلسه 3 18 فروردین 91 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 12/5 01:43:33
عرفانهای نوظهور دانــلــود 1 جلسه 20 فروردین 91 شیراز
جنگ نرم - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 28 فروردین 91 رفسنجان
 جنگ نرم - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
 جنگ نرم - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  رفسنجان     
عرفان های نوظهور دانــلــود 1 جلسه 28 فروردین 91 کرمان(دانشگاه آزاد)
بیداری اسلامی - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 28 فروردین 91 کرمان
 بیداری اسلامی - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیاری اسلامی - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
 بیداری اسلامی - بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  28 فروردین 91  کرمان     
عبرتهای بنی اسرائیل - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 29 فروردین 91 کرمان (دانشگاه شهید با هنر)
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 2 دانــلــود   1 جلسه 29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  کرمان (دانشگاه شهید با هنر)     
نقش رسانه در فرهنگ عمومی دانــلــود 1 جلسه 29 فروردین 91 کرمان (دانشگاه علوم پزشکی)
آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 29 فروردین 91 در بین فعالین مساجد شهر کرمان
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
 آخرالزمان و وظایف منتظران - بخش 10 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 91  در بین فعالین مساجد شهر کرمان   
اسطوره های صهیونیزم- قوم برگزیده ۱ (عهد 6) دانــلــود 31 فروردین 91 تهران
پاسخ به شبهات دانــلــود 1 جلسه 11 اردیبهشت 91 علوم پزشکی تهران
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۲(عهد 7) دانــلــود 14 اردیبهشت 91 تهران
نظم نوین جهانی دانــلــود 1 جلسه 18 اردیبهشت 91
شیطان در فرقه های نوظهور دانــلــود 1 جلسه 18 اردیبهشت 91 یزد (دانشگاه آزاد)
مهدی ستیزان غرب - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 19 اردیبهشت 91 بیرجند
           "              - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  19 اردیبهشت 91  بیرجند     
زن ، جامعه ، پیشرفت - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 22 اردیبهشت 91 مشهد (یک هفتاد و سوم )
           "                   - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  22 اردیبهشت 91  مشهد (یک هفتاد و سوم )     
         "                    - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  22 اردیبهشت 91  مشهد (یک هفتاد و سوم )     
انسان سازی - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 23 اردیبهشت 91 انزلی
         "        - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  23 اردیبهشت 91  انزلی     
        "         - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  23 اردیبهشت 91  انزلی     
        "         - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  23 اردیبهشت 91  انزلی     
        "        - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  23 اردیبهشت 91  انزلی     
         "       - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  23 اردیبهشت 91  انزلی     
اسطوره های صهیونیزم دانــلــود 1 جلسه 23 اردیبهشت 91 لنگرود
انقلاب و سیادت دانــلــود 1 جلسه 23 اردیبهشت 91 رشت
بیداری اسلامی و انسانی - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 24 اردیبهشت 91 رشت
            "                     - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
            "                    - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
             "                   - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
             "                   - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
            "                   _ بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
              "                - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
                "            - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
             "                  -بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  24 اردیبهشت 91  رشت     
فرهنگ انتظار دانــلــود 1 جلسه 25 اردیبهشت 91 رودبار (دانشگاه آزاد)
حکومت الهی مساوی با رهایی - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 25 اردیبهشت 91 رشت
 "           "                  "        - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "             "              "    - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "            "                   "       - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "            "              "       - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "            "              "      - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "           "               "       - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
 "           "            "         - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  25 اردیبهشت 91  رشت     
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۳(عهد 8) دانــلــود 28 اردیبهشت 91 تهران
منتظران ظهور دانــلــود 1 جلسه 30 اردیبهشت 91 آزادشهر
رسالت فعالان فرهنگی در عصر غیبت دانــلــود 1 جلسه 30 اردیبهشت 91 گرگان
انتظار و مهدویت دانــلــود 1 جلسه  30 اردیبهشت 91 گرگان
موانع و تهدیدها دانــلــود 1 جلسه 3 خرداد 91
نقش ایرانیان در ظهور دانــلــود 1 جلسه 6 خرداد 91 قزوین
مرحله ی ظهور دانــلــود 1 جلسه 9 خرداد 91 تبریز
اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۴ (عبرت ایرانیان)(عهد 9) دانــلــود 11 خرداد 91 تهران
حکومت علوی دانــلــود جلسه 1 14 خرداد 91 مشهد (یک هفتاد و سوم )
 حکومت علوی دانــلــود  جلسه 2  15 خرداد 91  مشهد (یک هفتاد و سوم)     
تا ظهور دانــلــود 1 جلسه 16 خرداد 91 مشهد (یک هفتاد و سوم )
بیداری اسلامی دانــلــود 1 جلسه 22 خرداد 91 کرمانشاه
نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۱ و ۲(عهد 10) دانــلــود 25 خرداد 91 تهران
آل سعود یا آل یهود دانــلــود 1 جلسه 28 خرداد 91 اراک
شناخت جبهه حق و باطل - بخش اول دانــلــود جلسه1 3 تیر 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
 شناخت جبهه حق و باطل - بخش دوم دانــلـــود  جلسه 1  3 تیر 91  مشهد (یک هفتاد و سوم)     
شناخت جبهه حق و باطل دانــلــود جلسه2 4 تیر 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۳ و ۴ (عهد 11) دانــلــود 8 تیر 91 تهران
هفت مرحله تا ظهور دانــلــود 1 جلسه 12 تیر 91 کاشان
قرار ایستادگی - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه  21 تیر 91 اصفهان
 قرار ایستادگی - بخش 2 دانــلــود   1 جلسه 21 تیر 91  اصفهان     
حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۱(عهد 12) دانــلــود 22 تیر 91 تهران
حجاب ، محدودیت یا مصونیت 2(عهد 13) دانــلــود 29 تیر 91 تهران
ارض موعود ۱(عهد 14) دانــلــود 2 شهریور 91 تهران
تحریف منجی در هالیوود - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 10 شهریور 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
 تحریف منجی در هالیوود - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  10 شهریور 91  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
بیداری اسلامی دانــلــود 1جلسه 18 شهریور 91 شیراز
نقش ایران در ظهور- بخش 1 دانــلــود 1 جلسه (3 فایل) 19 شهریور 91 شیراز
 نقش ایران در ظهور - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه (3 فایل)  19 شهریور 91  شیراز     
 نقش ایران در ظهور - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه (3 فایل)  19 شهریور 91  شیراز     
محمد رسول الله (ص) (عهد 15) دانــلــود 30 شهریور91 تهران
یادواره شهدا دانــلــود 1 جلسه 31 شهریور 91 البرز
آخرین تحرکات آخرالزمانی (مینی سیتی) دانــلــود 1 جلسه 1 مهر 91 8/42 01:00:00
پیامبر در عهدین دانــلــود جلسه 1 6 مهر 91 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 9/33 01:15:26
پیامبر در عهدین دانــلــود جلسه 2 7 مهر 91 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 36/8 01:19:20
تسلیم (عبودیت و صراط مستقیم) دانــلــود 1 جلسه 8 مهر 91 مشهد (دانشگاه امام رضا) 27/7 01:20:37
ارض موعود ۲(عهد 16) دانــلــود 13 مهر 91 تهران
اسلام ستیزی با ابزارهای نوین دانــلــود 1جلسه 17 مهر 91 رادیو (مسنجر ال فور)
مهدویت و رسانه دانــلــود 1 جلسه 28 مهر 91 ماهشهر 38/5 01:23:18
عاشورا تا ظهور دانــلــود 1 جلسه 29 مهر 91 اهواز (مسجدارشاد)
آیین برتر دانــلــود 1 جلسه 29 مهر 91 اهواز (مسجدارشاد)
جوانان ، اینترنت، ماهواره دانــلــود 1 جلسه 30 مهر 91 اهواز
آسیب شناسی موسیقی دانــلــود 1 جلسه 30 مهر 91 اهواز
یادواره شهدا دانــلــود 1 جلسه 1 آبان 91 امیدیه
آخرالزمان در غرب و هالیوود دانــلــود 1 جلسه 1 آبان 91 بهبهان
یادواره شهدا دانــلــود 1 جلسه 2 آبان 91 روستای کاردگر محله
امام هادی (جشن صراط) دانــلــود 1 جلسه 10 آبان 91 تهران
دهمین صراط دانــلــود 1 جلسه 11آبان  (دانشگاه شهید رجایی)
ولایت و امامت - بخش اول دانــلــود جلسه 1 12 آبان 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
 ولایت و امات - بخش دوم دانــلــود  جلسه 1  12 آبان 91  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
ولایت و امامت دانــلــود جلسه 2 13 آبان 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
سبک زندگی دانــلــود 1 جلسه 14 آبان 91 مشهد (دانشگاه فردوسی)
سبک زندگی دانــلــود 1 جلسه 14 آبان 91 مشهد(دانشگاه پیام نور)
استراتژی عاشورا دانــلــود 1 جلسه 21 آبان 91 ساری 45/1 01:38:21
ایران و غرب دانــلــود 1 جلسه 21 آبان 91 بابل
جنگ نرم دانــلــود 1 جلسه 21 آبان 91 بابل
استراتژی عاشورا دانــلــود 1 جلسه 22 آبان 91 ساری
شب 5 محرم (حضرت عباس)- بخش 1 دانــلــود 1 جلسه (3 فایل) 29 آبان 91 هیئت کربلای رفسنجان
 شب 5 محرم - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه (3 فایل)  29 آبان 91  هیئت کربلای رفسنجان     
 شب 5 محرم - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه (3 فایل)  29 آبان 91  هیئت کربلای رفسنجان     
منجی و رسانه دانــلــود 1 جلسه 26 آذر 91
شناخت اهل بیت (ع) دانــلــود 1 جلسه 1 آذر 91 42/3 01:13:47
شب عاشورا دانــلــود 1 جلسه 2 آذر 91 شاهرود 24/3 52:55:00
امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات1 (عهد 17) دانــلــود 23 آذر 91 تهران
منجی و رسانه دانــلــود 1 جلسه 26 آذر 91 کاشان 53/9 01:33:02
وظایف منتظران دانــلــود 1 جلسه 27 آذر 91 کاشان 54/9 01:59:51
پایان دنیا دانــلــود 1 جلسه 29 آذر 91 شیراز
پایان دنیا دانــلــود 1 جلسه 1 دی 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
سبک زندگی دینی دانــلــود 1 جلسه 2 دی مشهد
شور و شعور حسینی دانــلــود جلسه 1 2  دی 91 مشهد (یک هفتاد و سوم)
 شور و شعور حسینی دانــلــود  جلسه 2  3 دی 91  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
سبک زندگی دانــلــود 1جلسه 5 دی 91 کرمان 56/7 02:02:36
آخرالزمان دانــلــود 1 جلسه 6 دی 91 کرمان 52/8 01:54:46
آخرین تحولات منطقه دانــلــود 1 جلسه 6 دی 91 کرمان
شور و شعور حسینی دانــلــود 1 جلسه 6 دی 91 کرمان 76/5 00:55:29
امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات2 (عهد 18) دانــلــود 7 دی 91 تهران
نقد پیش گویی هایی از جنس آخرالزمان دانــلــود 1 جلسه 11 دی 91 قزوین 39/9 02:54:06
یادواره شهدا دانــلــود 1 جلسه 17 دی 91 ساری 33/4 01:12:47
راه عبور از فتنه دانــلــود 1 جلسه 24 دی 91 اسلامشهر
تهدیدات انقلاب – یادواره شهدا دانــلــود 1 جلسه 28 دی 91 بهشهر 13/1 00:56:54
جشن آغاز عهد دانــلــود 1 جلسه 2 بهمن 91 تهران 55 01:00:00
دلایل اهانت به پیامبر (ص) دانــلــود 1 جلسه 9 بهمن 91 اراک 33/1 01:14:47
فتنه‌های آخر الزمان (عهد 19) دانــلــود 12 بهمن 91 تهران
اولین جلسه پرسش و پاسخ اعضای آنتی ۶۶۶ دانــلــود 16 بهمن 91
فتنه شام وتحولات اخیر سوریه (عهد 20) دانــلــود 17 بهمن 91 تهران
پیوند انقلاب ایران به انقلاب مهدی(عج) دانــلــود 1 جلسه 21 بهمن 91 ساوه 33/37
اقتصاد مقاومتی دانــلــود 1 جلسه 26 بهمن 91 شهر ری
غرب و هژمونی رسانه دانــلــود بخش اول 28 بهمن 91 14 00:40:47
غرب و هژمونی رسانه دانــلــود بخش دوم 28 بهمن 91 12/5 0:36:37
سبک زندگی دانــلــود 1 جلسه 29 بهمن 91 کلاله 24 01:18:19
غرب و برتری رسانه دانــلــود 1 جلسه 29 بهمن 91 نمایشگاه رسانه
زن ، جامعه ، پیشرفت دانــلــود 1 جلسه 29 بهمن 91 گرگان (دبیرستان شاهد) 26 01:15:30
مهدویت در ادیان الهی و غیر الهی دانــلــود 1 جلسه 30 بهمن 91 گنبد (دانشگاه پیام نور) 38/58 01:52:03
سبک زندگی در آخرالزمان دانــلــود 1 جلسه 30 بهمن 91 گرگان 30/9 01:29:53
اقتصاد مقاومتی دانــلــود 1 جلسه 30 بهمن 91 گرگان (دانشگاه منابع طبیعی) 38/5
سبک زندگی دانــلــود 1 جلسه 7 اسفند 91 همدان 10/3 01:29:42
شبهات انتظار - بخش اول دانــلــود 1 جلسه 9 اسفند 91 کرج (دانشگاه آزاد)
 شبهات انتظار - بخش دوم دانــلــود  1 جلسه  9 اسفند 91  کرج ( دانشگاه آزاد)     
آسیب شناسی شبکه های ماهواره ای دانــلــود 19 اسفند 91 دلیجان

چند دقیقه با استاد