ردیف نام روایت عهد دانـــلـــود تاریخ حجم زمان    
روایت عهد 1 حقیقت ذوالقرنین دانـــلـــود 26 آبان 90 14/6 01:25:07    
روایت عهد 1 حقیقت ذوالقرنین دانـــلـــود 26 آبان 90 15/4 01:25:03    
عهد 2 شجره ملعونه دانـــلـــود 10 آذر 90 81/72 02:58:01    
عهد 3 حماسه سرخ دانـــلـــود 24 آذر 90 22/6 02:55:08    
عهد 4 نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت دانـــلـــود 8 دی 90 8/5 02:54:38    
عهد 5 اسطوره های صهیونیزم-نقاط ضعف اسراییل دانـــلـــود 25 اسفند 90 20/1 01:57:21    
عهد 6 اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 1 دانـــلـــود 31 فروردین 91 17/4 01:41:41    
عهد 7 اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 2 دانـــلـــود 14 اردیبهشت 91 19/2 02:29:33    
عهد 8 اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 3 دانـــلـــود 28 اردیبهشت 91 24 02:20:11    
عهد 9 اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده ۴ (عبرت ایرانیان) دانـــلـــود 11 خرداد 91 75/6 02:43:43    
عهد 10 نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۱ و ۲ دانـــلـــود 25 خرداد 91 93/75 03:24:33    
عهد 11 نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۳ و ۴ دانـــلـــود 8 تیر 91 99/32 03:36:43    
عهد 12 حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۱ دانـــلـــود 22 تیر 91 87/6 03:09:53    
عهد 13 حجاب محدودیت یا مصونیت ۲ دانـــلـــود 29 تیر 91 84/97 03:05:22    
عهد 14 ارض موعود ۱ دانـــلـــود 2 شهریور 91 81/3 02:56:46    
عهد 15 محمد رسول الله (ص دانـــلـــود 30 شهریور 91 65/82 02:23:31    
عهد 16 ارض موعود 2 دانـــلـــود 13 مهر 91 47/83 01:44:13    
عهد 17 امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات1 دانـــلـــود 23 آذر 91 62/34 02:15:56    
عهد 18 امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات ۲ دانـــلـــود 7 دی 91 53/94 01:57:35    
عهد 19 فتنه‌های آخر الزمان دانـــلـــود 12 بهمن 91 39/8 03:52:09    
عهد 20 فتنه شام وتحولات اخیر سوریه - 1 دانـــلـــود 17 اسفند 91 43 01:34:25    
عهد 20 فتنه شام وتحولات اخیر سوریه - 2 دانـــلـــود 17 اسفند 91 38/9 01:25:00    
عهد 21 ارض موعود ۳ دانـــلـــود 29 فروردین 92 61/91 02:14:52    
عهد 22 یمانی دروغین دانـــلـــود 19 اردیبهشت 92 79/35 02:53:06    
عهد 23 ارض موعود ۴ دانـــلـــود 2 تیر 92 54/64 01:58:56    
عهد 24 باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت دانـــلـــود 24 مرداد 92 77/59 02:49:15    
عهد 25 باید و نباید‌های کار در عرصه دشمن شناسی دانـــلـــود 7 شهریور 92 86/3 03:07:41    
عهد 26 ارض موعود ۵ دانـــلـــود 28 شهریور 92 30/8 02:59:29    
عهد 27 ارض موعود ۶ دانـــلـــود 18 مهر 92 85 02:29:06    
عهد 28 ارض موعود ۷ دانـــلـــود 9 آبان 92 69/4 02:20:01    
عهد 29 با کشتی نوح تا کشتی حسین (ع) دانـــلـــود 9 دی 92 84/81 03:05:01    
عهد 30 بررسی معضل رمالی و جن گیری دانـــلـــود 3 بهمن 92 93/51 03:24:02    
عهد 31 چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 1 دانـــلـــود 17 بهمن 92 87/82 03:11:35    
عهد 32 چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 2 دانـــلـــود 23 بهمن 92 89/82 03:15:58    
عهد 33 شاخ شیطان (روز اول)- نقد وهابیت دانـــلـــود 7 اسفند 92 64/96 02:21:31    
عهد 34 نقد فیلم جنگ جهانی Z دانـــلـــود   35/9 03:29:23    
عهد 35 فروپاشی فرهنگی ایران دانـــلـــود   50/4 03:41:48    
عهد 36 غزه دانـــلـــود   31/7 03:04:37    
عهد 37 کشاورزی فرصت ها و تهدیدها1 دانـــلـــود   81 02:56:42    
عهد 38 کشاورزی فرصت ها و تهدیدها2 دانـــلـــود 27 شهریور 93 82 02:58:52    
عهد 39 خانه عنکبوت دانـــلـــود   57/5 02:23:44    
عهد 40 پرونده آخرالزمانی داعش دانـــلـــود   73 03:02:40    
عهد 41 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی1 دانـــلـــود 9بهمن 93 57/2 02:05:08    
عهد 42 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی2 دانـــلـــود 7 اسفند 93 42/2 02:03:04    
عهد 43 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعی3 دانـــلـــود   75/3 03:08:08    
عهد 44 شفافیت دانـــلـــود 15 مرداد 94 32/1 03:05:52    
عهد 45 یوفوها و رئالیسم 1 دانـــلـــود          
عهد 46 یوفوها و رئالیسم 2 دانـــلـــود 22 مهر 94 77/3 03:13:14    
عهد 47 زمزمه های نفوذ دانـــلـــود 94 آبان 98/55      
عهد 48 آخرین تکاپوی کفر دانـــلـــود 5 آذر 94 94/81      
 عهد 49  عروس زهرا دانـــلـــود  10 بهمن 94   25/10      
 عهد 50   معماری اسلامی دانــلــود  13 اسفند 94         
 عهد 51   جمعیت (1)  دانــلــود  29 مهر 95   97/20      
 عهد 52   جمعیت (2)  دانــلــود  6 آبان 95   120/08      
 عهد 53   نقد فیلم ایکس من - آخرالزمان  دانــلــود  2 دی 95   115/30      
 عهد 54   نظام سازی و کارآمد سازی در دهه چهارم انقلاب دانــلــود  28 اسفند 95    79/92      
روایت عهد54/1 تحلیل انتخابات در ایران (با رویکرد انتخابات ریاست جمهوری)
دانــلــود  17 فروردین 96    96/11      
 روایت عهد 55   نظام سازی و کارآمد سازی در دهه چهارم انقلاب  دانــلــود  14 اردیبهشت 96   117/14      
 روایت عهد 56 از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی دانــلــود  30 آذر 96   94/7  2:45:26    

خلاصه سخنرانی