ردیف نام روایت عهد دانـــلـــود کیفیت حجم زمان تاریخ  
روایت عهد 1

حقیقت ذوالقرنین

دانـــلـــود

24

29/1

02:49:28

1390/08/26

 

روایت عهد 1

حقیقت ذوالقرنین

دانـــلـــود

128

155/1

02:49:28

1390/08/26

 

روایت عهد 2

شجره ملعونه دانـــلـــود 24 27/2 02:38:36 1390/09/10  

روایت عهد 2

شجره ملعونه دانـــلـــود 80 91/2 02:38:36 1390/09/10  

روایت عهد 3

حماسه سرخ دانـــلـــود 24 29/6 02:52:20 1390/09/24  

روایت عهد 3

حماسه سرخ دانـــلـــود 80 99/0 02:52:20 1390/09/24  

روایت عهد 4

نقدی برنبردنیچه ومسیحیت دانـــلـــود 24 29/5 02:51:47 1390/10/08  

روایت عهد 4

نقدی برنبردنیچه ومسیحیت دانـــلـــود 80 98/7 02:51:47 1390/10/08  

روایت عهد 5

اسطوره های صهیونیزم - نقاط ضعف اسرائیل دانـــلـــود 24 20/1 01:57:20 1390/12/15  

روایت عهد 5

اسطوره های صهیونیزم - نقاط ضعف اسرائیل دانـــلـــود 80 67/1 01:57:20 1390/12/15  

روایت عهد 6

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 1 دانـــلـــود 24 17/4 01:41:47 1391/01/31  

روایت عهد 6

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 1 دانـــلـــود 80 58/2 01:41:47 1391/01/31  

روایت عهد 7

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 2 دانـــلـــود 24 25/7 02:30:18 1391/02/14  

روایت عهد 7

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 2 دانـــلـــود 80 85/9 02:30:18 1391/02/14  

روایت عهد 8

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 3 دانـــلـــود 24 23/9 02:20:12 1391/02/28  

روایت عهد 8

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 3 دانـــلـــود 80 80/2 02:20:12 1391/02/28  

روایت عهد 9

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 4 (عبرت ایرانیان) دانـــلـــود 24 27/6 02:41:32 1391/03/11  

روایت عهد 9

اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده 4 (عبرت ایرانیان) دانـــلـــود 80 92/4 02:41:32 1391/03/11  

روایت عهد 10

نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه 1 و 2 دانـــلـــود 24 25/1 02:26:05 1391/03/25  

روایت عهد 10

نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه 1 و 2 دانـــلـــود 80 80/8 02:26:05 1391/03/25  

روایت عهد 11

نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه 3و4 دانـــلـــود 24 36/9 03:34:57 1391/04/08  

روایت عهد 11

نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه 3و4 دانـــلـــود 80 123/1 03:34:57 1391/04/08  

روایت عهد 12

حجاب، محدودیت یا مصونیت 1 دانـــلـــود 24 32/2 03:07:25 1391/04/22  

روایت عهد 12

حجاب، محدودیت یا مصونیت 1 دانـــلـــود 80 107/9 03:07:25 1391/04/22  

روایت عهد 13

حجاب، محدودیت یا مصونیت 2 دانـــلـــود 24 31/4 03:03:06 1391/04/29  

روایت عهد 13

حجاب، محدودیت یا مصونیت 2 دانـــلـــود 80 104/9 03:03:06 1391/04/29  

روایت عهد 14

ارض موعود 1 دانـــلـــود 24 29/8 02:53:45 1391/06/02  

روایت عهد 14

ارض موعود 1 دانـــلـــود 80 99/8 02:53:45 1391/06/02  

روایت عهد 15

محمد رسول الله (ص ) دانـــلـــود 24 24/2 02:20:45 1391/06/30  

روایت عهد 15

محمد رسول الله (ص ) دانـــلـــود 80 80/9 02:20:45 1391/06/30  

روایت عهد 16

ارض موعود 2 دانـــلـــود 24 17/5 01:41:41 1391/07/13  

روایت عهد 16

ارض موعود 2 دانـــلـــود 80 58/4 01:41:41 1391/07/13  

روایت عهد 17

امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات 1 دانـــلـــود 24 21/5 02:05:19 1391/09/23  

روایت عهد 17

امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات 1 دانـــلـــود 80 76/5 02:05:19 1391/09/23  

روایت عهد 18

امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات 2 دانـــلـــود 24 19/7 01:54:50 1391/10/07  

روایت عهد 18

امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات 2 دانـــلـــود 80 65/9 01:54:50 1391/10/07  

روایت عهد 19

فتنه‌های آخر الزمان دانـــلـــود 24 38/3 03:43:41 1391/11/12  

روایت عهد 19

فتنه‌های آخر الزمان دانـــلـــود 80 127/9 03:43:41 1391/11/12  

روایت عهد 20

فتنه شام وتحولات اخیر سوریه دانـــلـــود 24 31/1 03:01:05 1391/12/17  

روایت عهد 20

فتنه شام وتحولات اخیر سوریه دانـــلـــود 80 62/1 03:01:05 1391/12/17  

روایت عهد 21

ارض موعود ۳ دانـــلـــود 24 22/6  02:12:39 1392/01/29  

روایت عهد 21

ارض موعود ۳ دانـــلـــود 80 75/9 02:12:39 1392/01/29  

روایت عهد 22

یمانی دروغین - قسمت اول دانـــلـــود 24 14/7 01:25:44 1392/02/19  

روایت عهد 22

یمانی دروغین - قسمت اول دانـــلـــود 80 49/1 01:25:44 1392/02/19  

روایت عهد 22

یمانی دروغین - قسمت دوم دانـــلـــود 24 14/5 01:24:45 1392/02/19  

روایت عهد 22

یمانی دروغین - قسمت دوم دانـــلـــود 80 48/5 01:24:45 1392/02/19  

روایت عهد 23

ارض موعود ۴ دانـــلـــود 24 20/3 01:58:34 1392/04/20  

روایت عهد 23

ارض موعود ۴ دانـــلـــود 80 68/1 01:58:34 1392/04/20  

روایت عهد 24

باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت   قسمت اول دانـــلـــود 24 14/5 01:24:38 1392/05/24  

روایت عهد 24

باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت   قسمت اول دانـــلـــود 80 48/4 01:24:38 1392/05/24  

روایت عهد 24

باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت   قسمت دوم دانـــلـــود 24 14/1 01:22:22 1392/05/24  

روایت عهد 24

باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت   قسمت دوم دانـــلـــود 80 47/1 01:22:22 1392/05/34  

روایت عهد 25

باید و نباید‌های کار در عرصه دشمن شناسی دانـــلـــود 24 29/5 02:52:16 1392/06/07  

روایت عهد 25

باید و نباید‌های کار در عرصه دشمن شناسی دانـــلـــود 80 98/9 02:52:16 1392/06/07  

روایت عهد 26

ارض موعود ۵ دانـــلـــود 24 30/8 02:59:29 1392/06/28  

روایت عهد 26

ارض موعود ۵ دانـــلـــود 80 103/1 02:59:29 1392/06/28  

روایت عهد 27

ارض موعود ۶ دانـــلـــود 24 25/6 02:29:07 1392/07/18  

روایت عهد 27

ارض موعود ۶ دانـــلـــود 80 85/3 02:29:07 1392/07/18  

روایت عهد 28

ارض موعود ۷ دانـــلـــود 24 20/7 02:00:53 1392/08/09  

روایت عهد 28

ارض موعود ۷ دانـــلـــود 80 69/4 02:00:53 1392/08/09  

روایت عهد 29

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) قسمت اول دانـــلـــود 24 31/4 03:02:52 1392/10/09  

روایت عهد 29

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) قسمت اول دانـــلـــود 80 104/6 03:02:52 1392/10/09  

روایت عهد 29

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) قسمت دوم دانـــلـــود 24 8/4 00:46:27 1392/10/09  

روایت عهد 29

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) قسمت دوم دانـــلـــود 80 26/6 00:46:27 1392/10/09  

روایت عهد 30

بررسی معضل رمالی و جن گیری دانـــلـــود 24 34/5 03:20:57 1392/11/03  

روایت عهد 30

بررسی معضل رمالی و جن گیری دانـــلـــود 80 115/5 03:20:57 1392/11/03  

روایت عهد 31

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 1 دانـــلـــود 24 32/4 03:09:23 1392/11/17  

روایت عهد 31

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 1 دانـــلـــود 80 108/4 03:09:23 1392/11/17  

روایت عهد 32

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 2 دانـــلـــود 24 33/3 03:13:55 1392/11/23  

روایت عهد 32

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 2 دانـــلـــود 80 111/1 03:13:55 1392/11/23  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز اول)  نقد وهابیت دانـــلـــود 24 23/9 02:19:27 1392/12/07  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز اول)  نقد وهابیت دانـــلـــود 80 80/1 02:19:27 1392/12/07  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز دوم)  نقد وهابیت دانـــلـــود 24 30/1 02:55:43 1392/12/08  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز دوم)  نقد وهابیت دانـــلـــود 80 100/5 02:55:43 1392/12/08  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز سوم)  نقد وهابیت دانـــلـــود 24 28/1 02:43:15 1392/12/09  

روایت عهد 33

شاخ شیطان (روز سوم)  نقد وهابیت دانـــلـــود 80 93/7 02:43:15 1392/12/09  

روایت عهد 34

نقد فیلم جنگ جهانی زد دانـــلـــود 24 35/9 03:29:23 1393/01/21  

روایت عهد 34

نقد فیلم جنگ جهانی زد دانـــلـــود 80 120/3 03:29:23 1393/01/21  

روایت عهد 35

آندلوسیزه کردن ایران  ( فروپاشی فرهنگی ) دانـــلـــود 24 37/6 03:39:06 1393/02/18  

روایت عهد 35

آندلوسیزه کردن ایران  ( فروپاشی فرهنگی ) دانـــلـــود 80 125/9 03:39:06 1393/02/18  

روایت عهد 36

غزه دانـــلـــود 24 31/7 03:04:37 1393/05/23  

روایت عهد 36

غزه دانـــلـــود 80 105/7 03:04:37 1393/05/23  

روایت عهد 37

کشاورزی فرصت ها و تهدیدها 1 دانـــلـــود 24 30/1 02:54:56 1393/06/06  

روایت عهد 37

کشاورزی فرصت ها و تهدیدها 1 دانـــلـــود 80 107/7 02:54:56 1393/06/06  

روایت عهد 38

کشاورزی فرصت ها و تهدیدها 2 دانـــلـــود 24 30/6 02:58:14 1393/06/27  

روایت عهد 38

کشاورزی فرصت ها و تهدیدها 2 دانـــلـــود 80 102/4 02:58:14 1393/06/27  

روایت عهد 39

خانه عنکبوت دانـــلـــود 24 24/6 02:23:04 1393/08/29  

روایت عهد 39

خانه عنکبوت دانـــلـــود 80 82/3 02:23:04 1393/08/29  

روایت عهد 40

پرونده آخرالزمانی داعش دانـــلـــود 24 31/4 03:02:41 1393/10/11  

روایت عهد 40

پرونده آخرالزمانی داعش دانـــلـــود 80 104/5 03:02:41 1393/10/11  

روایت عهد 41

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی1 دانـــلـــود 24 21/4 02:04:33 1393/11/09  

روایت عهد 41

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی1 دانـــلـــود 80 71/6 02:04:33 1393/11/09  

روایت عهد 42

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی2 دانـــلـــود 24 21/2 02:03:05 1393/12/07  

روایت عهد 42

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی2 دانـــلـــود 80 75/7 02:03:05 1393/12/07  

روایت عهد 43

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی3 دانـــلـــود 24 32/3 03:08:09 1394/01/20  

روایت عهد 43

نگاه صهیونیزم مسیحی به  آخرالزمان شیعی3 دانـــلـــود 80 107/7 03:08:09 1394/01/20  

روایت عهد 44

شفافیت دانـــلـــود 24 32/1 03:05:53 1394/05/15  

روایت عهد 44

شفافیت دانـــلـــود 80 107/1 03:05:53 1394/05/15  

روایت عهد 45

یو.اف.او و رائیلیسم 1 دانـــلـــود 24 27/2 02:37:01 1394/06/27  

روایت عهد 45

یو.اف.او و رائیلیسم 1 دانـــلـــود 80 90/4 02:37:01 1394/06/27  

روایت عهد 46

یو.اف.او و رائیلیسم 2 دانـــلـــود 24 33/2 03:12:10 1394/07/22  

روایت عهد 46

یو.اف.او و رائیلیسم 2 دانـــلـــود 80 110/6 03:12:10 1394/07/22  

روایت عهد 47

زمزمه های نفوذ دانـــلـــود 24 29/5 02:51:22 1394/08/21  

روایت عهد 47

زمزمه های نفوذ دانـــلـــود 80 98/5 02:51:22 1394/08/21  

روایت عهد 48

آخرین تکاپوی کفر دانـــلـــود 24 28/3 02:44:52 1394/09/05  

روایت عهد 48

آخرین تکاپوی کفر دانـــلـــود 80 94/7 02:44:52 1394/09/05  

روایت عهد 49

عروس زهرا (س) دانـــلـــود 24 25/1 02:25:31 1394/10/10  

روایت عهد 49

عروس زهرا (س) دانـــلـــود 80 83/6 02:25:31 1394/10/10  

روایت عهد 50

معماری اسلامی  دانـــلـــود 24 40/8 03:57:31 1394/112/13  

روایت عهد 50

معماری اسلامی  دانـــلـــود 80 136/5 03:57:31 1394/12/13  

روایت عهد 51

جمعیت 1 دانـــلـــود 24 29/1 02:48:56 1395/07/29  

روایت عهد 51

جمعیت 1 دانـــلـــود 80 97/2 02:48:56 1395/07/29  

روایت عهد 52

جمعیت 2 دانـــلـــود 24 35/9 03:28:36 1395/08/06  

روایت عهد 52

جمعیت 2 دانـــلـــود 80 120/1 03:28:36 1395/08/06  

روایت عهد 53

نقد فیلم ایکس من : آخرالزمان دانـــلـــود 24 34/4 03:20:29 1395/10/02  

روایت عهد 53

نقد فیلم ایکس من : آخرالزمان دانـــلـــود 80 115/2 03:20:29 1395/10/02  

روایت عهد 54

نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب 1 دانـــلـــود 24 23/6 02:17:02 1395/11/28  

روایت عهد 54

نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب 1 دانـــلـــود 80 78/9 02:17:02 1395/11/28  

روایت عهد 54/1

تحلیل انتخابات در ایران دانـــلـــود 24 28/6 02:46:45 1395/01/17  

روایت عهد 54/1

تحلیل انتخابات در ایران دانـــلـــود 80 95/9 02:46:45 1395/01/17  

روایت عهد 55

نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب 2 دانـــلـــود 24 35/1 03:23:41 1396/02/14  

روایت عهد 55

نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب 2 دانـــلـــود 80 117/1 03:23:41 1396/02/14  

روایت عهد 56

از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی دانـــلـــود 24 28/4 02:44:48 1396/09/30  

روایت عهد 56

از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی دانـــلـــود 80 94/7 02:44:48 1396/09/30  

روایت عهد 57

فتوحات غیر اسلامی دانـــلـــود 24 30/3 02:55:36 1396/12/24  

روایت عهد 57

فتوحات غیر اسلامی دانـــلـــود 80 101/1 02:55:36 1396/12/24  

روایت عهد 58

از FATF چه میدانید؟ دانـــلـــود 24 24/9 02:23:35 1397/06/15  

روایت عهد 58

از FATF چه میدانید؟ دانـــلـــود 80 82/8 02:23:35 1397/06/15  

روایت عهد 59

بررسی موشکافانه معاهده پاریس دانـــلـــود 24 29/7 02:51:57 1398/08/24  

روایت عهد 59

بررسی موشکافانه معاهده پاریس دانـــلـــود 80 98/9 02:51:57 1398/08/24  

روایت عهد 60

در عراق چه می گذرد؟ دانـــلـــود 24 31/5 03:01:39 1398/08/24  

روایت عهد 60

در عراق چه می گذرد؟ دانـــلـــود 80 104/5 03:01:39 1398/08/24  

روایت عهد 61

بزودی........... دانـــلـــود          

روایت عهد 61

             
             

خلاصه سخنرانی