سخنرانی های استاد صادقیان

راه ترک گناه، جلسه 10 - 95/07/09

راه ترک گناه، جلسه 10 - 95/07/09 ویژه

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02 ویژه

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02 ویژه

شب عید غدیر - 95/06/28

شب عید غدیر - 95/06/28 ویژه

شب عید غدیر - 95/06/28

شب عید غدیر - 95/06/28 ویژه

ترک گناه، جلسه 7، 95/06/26

ترک گناه، جلسه 7، 95/06/26 ویژه

ترک گناه، جلسه 7، 95/06/26

ترک گناه، جلسه 7، 95/06/26 ویژه

95/06/12 -ترک گناه، جلسه 6

95/06/12 -ترک گناه، جلسه 6 ویژه

95/06/12 -ترک گناه، جلسه 6

95/06/12 -ترک گناه، جلسه 6 ویژه

دلایل انجام گناه - 95/06/05

دلایل انجام گناه - 95/06/05 ویژه