سخنرانی های استاد صادقیان

ترک گناه - جلسه 16 - 95/10/10

ترک گناه - جلسه 16 - 95/10/10 ویژه

ترک گناه - جلسه 15 - 95/10/03

ترک گناه - جلسه 15 - 95/10/03 ویژه

ترک گناه جلسه 14، 95/09/26

ترک گناه جلسه 14، 95/09/26 ویژه

ترک گناه - جلسه 13 - 95/09/12

ترک گناه - جلسه 13 - 95/09/12 ویژه

ترک گناه - جلسه 12 - 95/09/11

ترک گناه - جلسه 12 - 95/09/11 ویژه

ترک گناه - جلسه 11 - 95/08/07

ترک گناه - جلسه 11 - 95/08/07 ویژه

ترک گناه - جلسه 10 - 95/07/30

ترک گناه - جلسه 10 - 95/07/30 ویژه

تشابه حضرت مهدی عج و امام حسین ع - 95/07/23

تشابه حضرت مهدی عج و امام حسین ع - 95/07/23 ویژه

راه ترک گناه، جلسه 10 - 95/07/09

راه ترک گناه، جلسه 10 - 95/07/09 ویژه

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02

ترک گناه، جلسه 8، 95/07/02 ویژه