موضوع تاریخ مکان حجم زمان
فراماسونری دانــلــود 1 جلسه 5 خرداد 88 تهران
فراماسونری دانــلــود 2 جلسه 5 خرداد 88 تهران
فراماسونری دانــلــود 3 جلسه 5 خرداد 88 تهران
فراماسونری دانــلــود 4 جلسه 5 خرداد 88 تهران
جن و جادو و شیطان دانــلــود 1 جلسه آذر 88 شاهرود
جن و جادو و شیطان دانــلــود 2 جلسه آذر 88 شاهرود
جن و جادو و شیطان دانــلــود 3 جلسه آذر 88 شاهرود
جن و جادو و شیطان دانــلــود 4 جلسه آذر 88 شاهرود
فراماسونری دانــلــود 1 جلسه 29 آذر 88 قزوین
دسیسه ی منجمد دانــلــود جلسه 1 9 بهمن 88 استانداری قزوین
 دسیسه های منجمد دانــلــود  جلسه 2  10 بهمن 88  استانداری قزوین       
فراماسونری دانــلــود 1 جلسه سال 88 قائنات (دانشگاه شهید مفتح)
فتنه های شیطان دانــلــود 1 جلسه 4 اردیبهشت 89 دانشگاه علامه طباطبایی
فراماسونری دانــلــود جلسه 1 اردیبهشت 89 تهران (دانشگاه علامه)
 فراماسونری دانــلــود  جلسه 2  اردیبهشت 89  تهران (دانشگاه علامه)       
 فراماسونری دانــلــود  جلسه 3  اردیبهشت 89  تهران (دانشگاه علامه)       
 فراماسونری دانــلــود  جلسه 4  اردیبهشت 89  تهران (دانشگاه علامه)       
 فراماسونری دانــلــود  جلسه 5  اردیبهشت 89  تهران (دانشگاه علامه)       
فراماسونری دانــلــود 1 جلسه 25 خرداد 89 مؤسسه موعود
تمدن دانــلــود 1 جلسه 4 مرداد 89 قزوین
 تمدن دانــلــود  1 جلسه  4 مرداد 89  قزوین       
نقد داروینیسم دانــلــود 1 جلسه شهریور 89 دانشگاه امام صادق (ع)
سلطه پوشالی ۱- شیطان و فراماسونری بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 1 مهر 89 شهر ری
 سلطه پوشالی 1- شیطان و فراماسونری بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  1 مهر 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 1- شیطان و فراماسونری بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  1 مهر 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 1- شیطان و فراماسونری بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  1 مهر 89  شهر ری       
سلطه پوشالی 2 - بخش 1 دانــلــود 1 جلسه 8 آبان 89 شهر ری
 سلطه پوشالی 2 - بخش 2 دانــلــود  1جلسه   8 آبان 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 2 - بخش 3 دانــلــود  1جلسه    8 آبان 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 2 - بخش 4 دانــلــود  1جلسه    8 آبان 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 2 - بخش 5 دانــلــود  1جلسه    8 آبان 89  شهر ری       
 سلطه پوشالی 2 - بخش 6 دانــلــود  1جلسه    8 آبان 89  شهر ری       
نقد فیلم ۲۰۱۲ دانــلــود 1 جلسه 13 آذر 89 تهران
 نقد فیلم 2012 - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  13 آذر 89  تهران       
 نقد فیلم 2012 - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  13 آذر 89  تهران       
علائم ظهور دانــلــود 1 جلسه 9 دی 89 کرج
 علائم ظهور -ربخش 2 دانــلــود   1 جلسه  9 دی 89  کرج       
قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود -بخش 1 دانــلــود 1 جلسه  2 بهمن 89 دانشگاه علامه طباطبایی
 قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود - بخش 2 دانــلــود   یک جلسه  2 بهمن 89   دانشگاه علامه طباطبایی       
نقد ۲۰۱۲- بخش  دانــلــود 1 جلسه 11 بهمن 89 دانشگاه علامه طباطبایی
نقد 2012 - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
 نقد 2012 - بخش 10  دانــلــود  1 جلسه  11 بهمن 89  دانشگاه علامه طباطبایی       
مهدویت و شیطان پرستی - فایل ناقص دانــلــود 1 جلسه 4 اسفند 89 دانشگاه علم و صنعت
شیطان پرستی دانــلــود 1 جلسه 13 اسفند 89 کرمان
سلطه پوشالی ۳ - امامت در قرآن دانــلــود یک جلسه  89 
 سلطه پوشالی 3 - بخش 2 دانــلــود   یک جلسه   89         
 سلطه پوشالی 3 - بخش 3 دانــلــود   یک جلسه   89         
 سلطه پوشالی 3- بخش 4 دانــلــود   یک جلسه   89         
 سلطه پوشالی 3 - بخش 5 دانــلــود   یک جلسه   89         
 سلطه پوشالی 3 - بخش 6 دانــلــود   یک جلسه   89         
زیر چتر شیطان  دانــلــود جلسه 1 25 مهر 89 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
زیر چتر شیطان دانــلــود جلسه 2 2 آبان 89 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
زیر چتر شیطان دانــلــود   جلسه 3 9 آبان 89  دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران      
زیر چتر شیطان دانــلــود   جلسه 4 16 آبان 89  دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران      
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - 1 دانــلــود   1 جلسه  17 آبان 89   نیشابور      
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - 2 دانــلــود    جلسه 2 18 آبان 89   نیشابور      
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - 3 دانــلــود    جلسه 3 19 آبان 89   نیشابور      
 دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - 4 دانــلــود    جسه 4 20 آبان 89   نیشابور      
زیر چتر شیطان دانــلــود   جلسه 5 22 آبان 89  دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران      
موسیقی - بخش 1 دانــلــود یک جلسه  سال 89 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
 موسیقی - بخش 2 دانــلــود   یک جلسه   دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران       
 موسیقی - بخش 3 دانــلــود   یک جلسه   دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران       
 موسیقی - بخش 4 دانــلــود   یک جلسه   دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران