عکس نوشته

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند...

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند...

ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم

ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم

عصمت دخیل بسته به پرهای چادرت

عصمت دخیل بسته به پرهای چادرت

هرکس انسانی را از مرگ نجات بدهد، انگار به همه ی مردم زندگی بخشیده است.

هرکس انسانی را از مرگ نجات بدهد، انگار به همه ی مردم زندگی بخشیده است.

فارغی از  و همگان پابندت

فارغی از و همگان پابندت

عکس زیبایت به دلها قاب شد

عکس زیبایت به دلها قاب شد

دل بی تو به جان آمد

دل بی تو به جان آمد

هر کس را به اندازه توانش مسئول می‌دانیم

هر کس را به اندازه توانش مسئول می‌دانیم

کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز میخرم هر چه تفال دارد

کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز میخرم هر چه تفال دارد

وقتی به آنها می‌گویند: در جامعه خرابکاری نکنید، جواب می‌دهند: ما مشغول اصلاح جامعه هستیم و بس!

وقتی به آنها می‌گویند: در جامعه خرابکاری نکنید، جواب می‌دهند: ما مشغول اصلاح جامعه هستیم و بس!