عکس نوشته

پس انسان باید به خوراکش با تامل بنگرد

پس انسان باید به خوراکش با تامل بنگرد

به تابوت تو زخمِ خویش را این قوم خواهد زد

به تابوت تو زخمِ خویش را این قوم خواهد زد

نهالی بودم و بی تو به جان من تبر افتاد

نهالی بودم و بی تو به جان من تبر افتاد

گر چه در کوی تو بسیار به از ما باشد ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

گر چه در کوی تو بسیار به از ما باشد ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز

پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز

دعای این دل شرمنده مستجاب نگردد

دعای این دل شرمنده مستجاب نگردد

شکر خدا را به جا آور؛ که هر کس شکر خدا را به جا آورد به سوی خود سپاس گفته است و هر کس کفران کند خدا بی نیاز و ستوده است.

شکر خدا را به جا آور؛ که هر کس شکر خدا را به جا آورد به سوی خود سپاس گفته است و هر کس کفران کند خدا بی نیاز و ستوده است.

یک لحظه نگاه تو بهم ریخت دلم را

یک لحظه نگاه تو بهم ریخت دلم را

بله کسانی هم که مراقب رفتارشان اند وقتی دچار کوچکترین وسوسه ی شیطانی هم بشوند سریع به خودشان می آیند و حواسشان را جمع می کنند

بله کسانی هم که مراقب رفتارشان اند وقتی دچار کوچکترین وسوسه ی شیطانی هم بشوند سریع به خودشان می آیند و حواسشان را جمع می کنند

تا ابد کوچه کوچه‌ی يثرب خاطرات تو را به دل دارد و در آغوش بی پناهی ها چشم های بقيع می بارد

تا ابد کوچه کوچه‌ی يثرب خاطرات تو را به دل دارد و در آغوش بی پناهی ها چشم های بقيع می بارد